Polityka Prywatności

Polityka prywatności obowiązująca od dnia 19.08.2019 roku

1.     Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do użytkowników korzystających ze strony internetowej dostępnej w domenie: www.aqua-perfect.pl (zwana dalej „Stroną internetową”) i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych oraz zabezpieczenie danych osobowych. Polityka ma charakter informacyjny.

2.     Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od użytkowników korzystających ze Strony internetowej jest spółka pod firmą Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Ogrodowa 19, 58-306 Wałbrzych, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000369499, o kapitale zakładowym w wysokości 623.458,80 PLN w całości opłaconym, NIP: 886-000-33-38, REGON 891500422.

3.     Użytkownik Strony internetowej kontaktując się z Administratorem danych osobowych (mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego) - przekazuje Administratorowi danych osobowych swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres email, nr telefonu, adres IP komputera, z którego korzysta użytkownik Strony internetowej, ewentualnie nazwę firmy).

4.     Cele i czynności przetwarzania danych osobowych:  kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, czy też korzystając formularza kontaktowego dostępnego na Stronie internetowej, użytkownik przekazuje Administratorowi danych osobowych swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości oraz swoje imię i nazwisko, a także nr telefonu kontaktowego, ewentualnie nazwę firmy użytkownika. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by Administrator danych osobowych mógł nawiązać kontakt z użytkownikiem Strony internetowej. Dane użytkownika są w tym przypadku przetwarzane przez Administratora danych osobowych w celu kontaktu z użytkownikiem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”), czyli podejmowanie czynności przez Administratora danych osobowych na żądanie użytkownika, przed zawarciem umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Administratora danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i Administrator danych osobowych nie jest jednak w stanie jednoznacznie określić, kiedy korespondencja zostanie usunięta. Użytkownik Strony internetowej ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z Administratorem danych osobowych (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora danych osobowych, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony użytkownika Strony internetowej.

5.     Administrator danych osobowych informuje, że użytkownik Strony internetowej ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administrator danych osobowych może odmówić usunięcia danych osobowych użytkownika, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 Rozporządzenia RODO, wskazane w niniejszym punkcie uprawnienia użytkownika Strony internetowej nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać użytkownikowi w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania jego danych osobowych.  Dane użytkowników Strony internetowej nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6.     Administrator danych osobowych niniejszym informuje także, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników Strony internetowej osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami (np. organów ścigania).

7.     Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez użytkownika Strony internetowej w sposób zgodny z wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia RODO, w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników Strony internetowej przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem, gwarantując także poufność wszelkich przekazanych mu  danych osobowych.

8.     Strona internetowa może także zawierać linki do innych stron internetowych nieadministrowanych przez Administratora danych osobowych, zatem nie może on ponosić odpowiedzialności, ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator danych osobowych informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Strony internetowej oraz  że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.

9.     Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych powodów (np. zmiana obowiązujących przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Strony internetowej). W przypadku wprowadzenia zmian na co najmniej 14-dni przed dniem wejścia w życie zmian - odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na Stronie internetowej.

10. Użytkownik Strony internetowej proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora danych osobowych o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Strony internetowej.

11. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki Użytkownik Strony internetowej proszony jest o kontakt z Administratorem danych osobowych. Wszelkie dane kontaktowe do Administratora danych osobowych wskazane są w zakładce KONTAKT na Stronie internetowej.

 

Wałbrzych, dnia 05.08.2019 roku

Poprzednia wersja Polityki Prywatności obowiązująca do 18.08.2019